Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
słonecznie
19°C

Załączniki do wniosku

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i inne świadczenia do gospodarstw domowych

 

UWAGA !!! WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE KOPII (ORYGINAŁY DO WGLĄDU).

 

1. W przypadku cudzoziemca:

- przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o której mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. 2023 poz. 519 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – kartę pobytu;
- karta pobytu i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.

 

2. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:

-odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
- odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku gdy rodzic dziecka nie żyje;
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka − w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
- orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
- odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawianie dziecka pod opieką nadprzemienną oboga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtawrzających się okresach

 

3. W przypadku przysposobienia dziecka  - odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka

 

4. W przypadku opieki prawnej  - orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego

 

5. W przypadku osoby uczącej się - odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd zobowiązujących do alimentów

 

6. W przypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację, odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty od drugiego rodzica, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty od drugiego rodzica, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem w zakresie alimentów od drugiego rodzica,
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych ze wskazaniem daty wszczęcia egzekucji, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
- oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej dłużnika alimentacyjnego oraz oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

 

7. Dokumenty wymagane do ustalenia dochodu :
 - oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu - ZSR-05 - wypełnia wnioskodawca za siebie lub członka swojej rodziny
- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
- umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
- umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd:
a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
b) jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
- oświadczenie lub inny dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu
- oświadczenie lub inny dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
- oświadczenie lub inny dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny


W przypadku okresu 2023/2024 należy dołączyć:

- dokumenty dotyczące utraty dochodu odpowiednio za 2022 r.
- dokumenty dotyczące nabycia dochodu odpowiednio za 2022r., 2023 r., 2024r.

W przypadku okresu 2024/2025 należy dołączyć:

- dokumenty dotyczące utraty dochodu odpowiednio za 2023 r.
- dokumenty dotyczące nabycia dochodu odpowiednio za 2023r., 2024 r.

 

Rodzaj utraty dochodu Wymagane dokumenty

 

- uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego

 

 

- oświadczenie lub zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu;
- PIT - 11

 

- utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

 

- oświadczenie lub zaświadczenie wskazujące datę ostatniej wypłaty z PUP (spoza Rzeszowa) – bo osoby zarejestrowane w PUP w Rzeszowie są w naszym rejestrze;

- PIT - 11

 

- utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 

- oświadczenie lub zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia lub świadectwo pracy/umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp.

- PIT-11

 

 

Utrata:

- zasiłku przedemerytalnego
- świadczenia przedemerytalnego,
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
- emerytury lub renty,
- renty rodzinnej,
- renty socjalnej,
-  rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym Utratą:
świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia

 

- oświadczenie lub zaświadczenie wskazujące datę ostatniej wypłaty
- PIT-11A 

 

- wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej
- zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 

- PIT -36
- w przypadku zawieszenia – zaświadczenie z  ZUS o podlegania ubezpieczeniu społecznemu w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem;

 

- utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub świadczeń z funduszu

alimentacyjnego w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń

 

- akt zgonu

 

- utrata zasiłku chorobowego
- utrata świadczenia rehabilitacyjnego
- utrata zasiłku macierzyńskiego

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 

- oświadczenie lub zaświadczenie wskazujące datę ostatniej wypłaty
- PIT-11A

 

- utrata świadczenia rodzicielskiego

 

- oświadczenie lub zaświadczenie wskazujące datę ostatniej wypłaty

 

- utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 

- oświadczenie lub zaświadczenie wskazujące datę ostatniej wypłaty

- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

- oświadczenie lub zaświadczenie wskazujące datę ostatniej wypłaty

 

Rodzaj uzyskania przychodu Wymagane dokumenty
- zakończenie urlopu wychowawczego

 

- oświadczenie lub zaświadczenie pracodawcy o zakończeniu urlopu wychowawczego z podaniem daty zakończenia urlopu wychowawczego
- PIT 11 
- oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu

 

 

- uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

 

 

 - oświadczenie lub zaświadczenie wskazujące datę pierwszej wypłaty z PUP (spoza Rzeszowa) – bo osoby zarejestrowane w PUP w Rzeszowie są w naszym rejestrze;
- PIT 11 
- oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu

 

- uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 

- oświadczenie lub zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz rodzaju umowy lub umowa o pracę/zlecenie/dzieło/itp.
- oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu
- PIT 11

 

 

Uzyskanie:

- zasiłku przedemerytalnego
- świadczenia przedemerytalnego,
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
- emerytury lub renty,
- renty rodzinnej,
- renty socjalnej,
- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

-świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia

 

- oświadczenie lub zaświadczenie wskazujące datę pierwszej wypłaty
- oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu
- PIT 11 
- rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej
- wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 

- oświadczenie lub dokument wskazujący datę ropoczęcia lub wznowienia działalności gospodarczej
- oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu
- PIT 11

 

- uzyskanie zasiłku chorobowego
- świadczenia rehabilitacyjnego
- zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 

- oświadczenie lub zaświadczenie wskazujące datę pierwszej wypłaty wraz z dokumentem potwierdzającym utratę zatrudnienia (np. świadectwo pracy)
- oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu
- PIT 11 

 

- uzyskanie świadczenia rodzicielskiego

 

- oświadczenie lub zaświadczenie wskazujące datę pierwszej wypłaty
- oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu

 

 

- uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników

 

 

- oświadczenie lub zaświadczenie wskazujące datę pierwszej wypłaty
- oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu

 

 

- uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 

- oświadczenie lub zaświadczenie wskazujące datę pierwszej wypłaty
- oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu

 

 

Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do wnioskowanego świadczenia.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.