Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
słonecznie
19°C

Dodatki mieszkaniowe

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:


1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu.

Ww. osoby mogą otrzymać dodatek mieszkaniowy jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w wieloosobowym 30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosi 7155,48 zł.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach zapewniających nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie (m. in. w zakładach karnych, domach pomocy społecznej, szkołach wojskowych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych).

Kolejnym warunkiem, który trzeba spełnić aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy jest powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

- 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby

- 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób

- 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób

- 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób

- 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób

- 70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego między innymi gdy:

a) w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że :

- występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych,

- faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku,

b) wnioskodawca nie wyraża zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,

c) wnioskodawca odmawia złożenia oświadczenia o stanie majątkowym zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości, nieruchomości i zasobów pieniężnych,

d) jeżeli jego kwota dodatku mieszkaniowego byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki, które winny być poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym ,
12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania będących bazą do wyliczenia wysokości wydatków przypadających na normatywną powierzchnie lokalu mieszkalnego nie wlicza się:

opłat za gaz przewodowy,
opłat za energię elektryczna,
ubezpieczeń,
podatku od nieruchomości,
opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
rocznych opłat przekształceniowych.
Maksymalna wysokości dodatku mieszkaniowego to kwota stanowiąca 70% wysokości opłat z tytułu czynszu administracyjnego ponoszonych miesięcznie przez gospodarstwo domowe. 

Minimalna wysokość dodatku mieszkaniowego to kwota nie niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji (aktualnie 35,78 zł).

Pierwszy wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego można złożyć w dowolnym momencie, w celu utrzymania ciągłości wypłaty dodatku mieszkaniowego kolejne wnioski składać należy w miesiącu, do którego przyznany był poprzedni dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na 6 kolejnych miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek.

W czasie pobierania dodatku mieszkaniowego osoba, która korzysta z tej formy pomocy zobligowana jest do dokonywania regularnych dopłat do czynszu w wysokości różnicy miedzy wysokością całego czynszu, a wysokością przyznanego dodatku mieszkaniowego. W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

 

DOKUMENTY

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego podpisany przez wnioskodawcę i potwierdzony przez zarządcę budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny 
2. informację - np. w postaci kopii zawiadomienia o wysokości opłat wystawianego przez administrację - jakie opłaty i w jakich wysokościach wchodzą w skład całego czynszu administracyjnego,
3. deklarację wnioskodawcy o dochodach całego gospodarstwa domowego za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
4. inne niezbędne dokumenty obrazujące faktyczną sytuację mieszkaniową, finansową, majątkową  i rodzinną (m.in. umowa podnajmu spisana z właścicielem lokalu, wymiar posiadanego gospodarstwa rolnego, wyrok ustalający wysokości alimentów, zaświadczenie pracodawcy, decyzja o przyznaniu stypendium itp.).

 

SPOSÓB I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU ORAZ SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Mieszkańcy miasta Rzeszowa mogą złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

1. osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sala Obsługi Mieszkańców przy ul. Jagiellońskiej 4, codziennie  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 15:30, a w środy od 7:30 do 17:00 (telefony kontaktowe: 17 862-93-31, 17 852-95-45, 17 852-63-15, 17 852-98-94),
2. za pośrednictwem operatora pocztowego (na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 6, 35-025 Rzeszów),

Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego jest przekazywana na adres zamieszkania wnioskodawcy . Wypłata przyznanego dodatku następuje po odebraniu przez wnioskodawcę ww. decyzji.

 

 Wnioski dla klientów Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych" ul. Jagiellońska 4 (kliknij Aby przejść) 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.