loga uni

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności dla miasta Rzeszowa

Zespoły orzekające o niepełnosprawności powstały w 1997 r. na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa, zmieniła właściwość zespołów. Powstały powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, które są organami pierwszej instancji. Organami drugiej instancji - odwoławczymi są wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zespołem właściwym w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności osoby która nie ukończyła 16 roku życia lub o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia, dla mieszkańców Rzeszowa jest:

Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
dla Miasta Rzeszowa

Godziny pracy zespołu - od poniedziałku do piątku - godz. 7:30 ÷ 15:30,
przyjmowanie wniosków w godz. pracy w pok. nr 13.

Telefon nr 17 853-21-12

ul. T. Czackiego 2
35-051 RZESZÓW

organem drugiej instancji - odwoławczym jest;
Wojewódzki Zespół
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Województwie Podkarpackim

ul. Grunwaldzka 15
35-959 RZESZÓW

Orzeczenia, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności zawierają wskazania dotyczące w szczególności:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art.8 ust.1 ustaw z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Tryb postępowania przy orzekaniu:
Powiatowy zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do wniosku należy załączyć, zaświadczenie o stanie zdrowia osoby zainteresowanej, wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wydane przez lekarza pod opieką którego znajduje się osoba zainteresowana, nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku oraz posiadaną dokumentację medyczną.

Dokumentacja medyczna to, dotyczące rozpoznania wymienionego w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia wydanym dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, karty wypisowe leczenia szpitalnego, karty historii choroby, wyniki badań i konsultacji. Dokumentację tą przedkłada się w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub w kserokopiach z oryginałem do wglądu w celu w celu potwierdzenia takiej zgodności. Osoby orzekane poprzednio składają dokumentację medyczną z okresu od daty ostatniego orzekania. Brak dokumentacji medycznej (dowodów leczenia) w składanym wniosku znacznie wydłuża okres załatwienia sprawy (czas niezbędny do uzupełnienia wniosku, wezwanie do uzupełnienia, doręczenie, ocena dokumentacji), dlatego warto złożyć kompletny wniosek. Złożenie niekompletnego wniosku i nieuzupełnienie go pomimo zawiadomienia o konieczności jego uzupełnienia, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Sprawy załatwiane są według kolejności złożenia wniosków.

W sytuacji złożenia wniosku przez osobę posiadającą ważne orzeczenie, jeżeli nie nastąpiło istotne pogorszenie stanu zdrowia, zespół wyda orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia.

Do realizacji celów określonych ustawą ustalono trzy stopnie niepełnosprawności:

 1. znaczny,
 2. umiarkowany,
 3. lekki.


Do znacznego stopnia niepełnosprawności

zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności

zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obfniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenie w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie, bez pomocy innych osób, podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia