Oto logo strony. Piękne ono jest

Zaświadczenie do programu "Czyste powietrze"

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0. 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

 

W mieście Rzeszowie wniosek można złożyć:

- osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sala Obsługi Mieszkańców przy ul. Jagiellońskiej 4, codziennie  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 15:30, a w środy od 7:30 do 17:00 (telefony kontaktowe: 17 862-93-31, 17 852-95-45, 17 852-63-15, 17 852-98-94),
- za pośrednictwem operatora pocztowego (na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 6, 35-025 Rzeszów),
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. ePUAP)- udostępniony formularz wniosku należy opatrzyć podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie wysłać.


Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, który dostępny jest poniżej.

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO

 

Podstawa prawna:

411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska ;
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia .
Szczegółowe informacje nt. Programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie http://czystepowietrze.gov.pl