Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Pomoc w kryzysie

Mieszkania chronione

W Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej funkcjonują dwa mieszkania chronione z czterema miejscami dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej przyznawane w ramach indywidualnego programu usamodzielnienia. 

Czas pobytu w mieszkaniu chronionym zależy od indywidualnych potrzeb wychowanka ustalanych podczas spotkania z pracownikiem socjalnym i określany jest do momentu uzyskania możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

W trakcie pobytu w mieszkaniu chronionym osoby otrzymują wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów psychologicznych i prawnych. Wychowanka wspiera również pracownik socjalny, jego pomoc obejmuje: przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu poprzez wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, prowadzenie treningów kulinarnych oraz planowanie i zarządzanie osobistym budżetem, pomoc w uzyskaniu mieszkania, a także wsparcie w innych zgłaszanych potrzebach. 

Wszelkie informacje na temat możliwości pobytu w mieszkaniu chronionym można uzyskać drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Ul. Skubisza 4, 35-207 Rzeszów
Telefon: 17 863-53-89 / Adres email: opsik@mopsrzeszow.pl

 

Mieszkania treningowe


W Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej funkcjonuje jedno mieszkanie treningowe z czterema miejscami przeznaczonymi dla pełnoletnich osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którego powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest Gmina Miasto Rzeszów. Czas pobytu w mieszkaniu treningowym zależy od indywidualnych potrzeb wychowanka ustalanych podczas spotkania z pracownikiem socjalnym i określany jest do momentu uzyskania możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku, jednak nie powinien trwać dłużej niż 24 miesiące.

W trakcie pobytu w mieszkaniu treningowym osoby otrzymują wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów psychologicznych i prawnych. Wychowanka wspiera również pracownik socjalny, jego pomoc obejmuje: przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu poprzez wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, prowadzenie treningów kulinarnych oraz planowanie i zarządzanie osobistym budżetem, pomoc w uzyskaniu mieszkania, a także wsparcie w innych zgłaszanych potrzebach.

Wszelkie informacje na temat możliwości pobytu w mieszkaniu treningowym można uzyskać drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

- wniosek -