Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

UL. PONIATOWSKIEGO 14

Jeżeli jesteś osobą samotną, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, jeżeli potrzebujesz pomocy osoby drugiej a rodzina nie jest w stanie Ci jej zapewnić, możesz zgłosić się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zasygnalizować swój problem. Pracownicy socjalni Zespołu Pracowników Socjalnych do Spraw Usług Opiekuńczo - Pielęgnacyjnych oraz Specjalistycznych Usług Opiekuńczych pracują w budynku MOPS przy ul. Poniatowskiego 14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może w takiej sytuacji udzielić pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki lub terapeutów, w domu klienta, na terenie Rzeszowa, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w :

 • zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb życiowych  (tj. zakupy, gotowanie lub dostarczanie gotowego posiłku, pranie , sprzątanie mieszkania),
 • opiece higienicznej (tj. zmiana bielizny pościelowej i osobistej, zmiana pieluchomajtek , pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, toaleta w łóżku),
 • zaleconej przez lekarza pielęgnacji ( tj. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, realizacja recept, zmiana pozycji osoby leżącej, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych),
 • zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.

Na podstawie postanowień Rozporządzenia Ministra Polityki Socjalnej z dnia 22 września 2005 r. z późniejszymi zmianami Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań zleconych gminie oraz własnych gminy dla osób wymagających specjalistycznej pomocy dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują następujący zakres:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych w szczególności takich jak :

 • samoobsługa, zwłaszcza  wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
 • dbałość o higienę i wygląd,
 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 • korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
 • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
 • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 • współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

 • w uzyskaniu świadczeń socjalnych,  emerytalno - rentowych,
 • w wypełnieniu dokumentów urzędowych.

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

 • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
 • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
 • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
 • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

 • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
 • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
 • zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe,

2. Pielęgnacja– jako wspieranie procesu leczenia w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków,  pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych a także w utrzymaniu higieny,

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu:

a) postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

4. Pomoc mieszkaniowa:

a) w uzyskaniu mieszkania ,negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Usługi specjalistyczne są świadczone przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje do wykonania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

 

Zasady zwrotu kosztów usług.

Uchwała Nr XX/423/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Pełny koszt jednej godziny usług wynosi od od 1 kwietnia 2022 r. 28 zł zgodnie z Uchwałą zmieniającą Nr LVI/1195/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2021 r.  Zasady zwrotu kosztów usługi są tak ustalone, że im mniejszy dochód, tym niższa odpłatność. Od 1 marca 2022 r. dochód netto osoby samotnej lub na osobę w rodzinie do kwoty 1217,98 zł uprawnia do pomocy nieodpłatnej. Dochód netto powyżej 3653,94 zł dla osoby samotnej lub powyżej 3166,75 zł na osobę w rodzinie zobowiązuje do pokrycia kosztów usługi w całości czyli obecnie 28 zł za jedną godzinę.

Cenę 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalono (zgodnie z  dyspozycją zawartą w § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.), Zarządzeniem Nr  82/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 31 grudnia 2021 r. i wynosi ona od 1 stycznia 2022r. 60,00 zł (dla osób do 18 roku życia oraz dla osób dorosłych). Podstawą ustalenia odpłatności za te usługi jest kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej tj. aktualnie 776,00zł  (dochód netto w takiej kwocie dla osoby samotnej lub w rodzinie uprawnia do pomocy nieodpłatnej).

Opiekunki zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pracują w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy na zasadzie dyżurów. Stan zdrowia klientów jest diagnozowany i objęty opieką medyczną przez zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w niepełnym wymiarze czasu pracy lekarza psychiatrę.

Zasady zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne) określa tabela stanowiąca załącznik do Uchwały Nr XXI/467/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2019 r.

Tabela określająca wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, uwzględniająca ustalone progi dochodowe – koszt jednej godziny 28 zł

Dochód netto na osobę % najniższej emerytury

Wysokość odpłatności za 1 godzinę liczona od kosztów usługi dla:

osób samotnie gospodarujących

osób w gospodarstwach domowych

  %  

Złotych

%

Złotych

0-100%

1217,98(1)

-

nieodpłatnie

-

nieodpłatnie

Powyżej 
100% - 120 %

1461,58

5

1,40

7

1,98
Powyżej 
120% - 140 %
1705,17

10

2,80

15

4,20
Powyżej 
140% - 160 %
1948,77

15

4,20

25

7,00
Powyżej 
160% - 180 %
2192,36

20

5,60

40

11,20
Powyżej 
180% - 200 %
2436,96

25

7,00

50

14,00
Powyżej 
200% - 220 %
2679,56

30

8,40

60

16,80

Powyżej 
220% - 240 %
2923,15

40

11,20

80

22,40
Powyżej 
240% - 260 %
3166,75

50

14,00

90

25,20
Powyżej 
260% - 280 %
3410,34

70

19,60

100

28,00
Powyżej 
280% - 300 %
3653,94

90

25,20

100

28,00
Powyżej 
300% - 320 %
3897,54

100

28,00

100

28,00
Powyżej 320% 3897,54

100

28,00

100

28,00

 (1) Od dnia 1 marca 2022 r. najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1217,98 zł netto.

                Od dnia 1 października 2022 r. podstawą ustalenia odpłatności za usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł (art. 9 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz § 1 pkt 1 ,,a” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Tabela określająca zasady zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi uwzględniająca ustalone progi dochodowe.

Kwota 60,00 zł

Dochód netto na osobę % najniższej emerytury

Wysokość odpłatności za 1 godzinę liczona od kosztów usługi dla:

osób samotnie gospodarujących

osób w gospodarstwach domowych

  %  

Złotych za jedną godzinę

%

Złotych za jedną godzinę

do 776,00

-

nieodpłatnie

-

nieodpłatnie

powyżej 776,00 - 1028,20

1,5

0,90

3,5

2,10

powyżej 1028,20 – 1280,40

3

1,80

7

4,20

powyżej 1280,40 – 1455,00

5

3,00

11

6,60

powyżej 1455,00 – 1707,20

7

4,20

15

9,00

powyżej 1707,20 – 1843,00

11

6,60

20

12,00

powyżej 1843,00 – 1978,80

15

9,00

25

15,00

powyżej 1978,80 – 2056,40

22,5

13,50

32,5

19,50

powyżej 2056,40 – 2134,00 

30

18,00

40

24,00

powyżej 2134,00 – 2192,00 

45

27,00

55

33,00

powyżej 2192,00 – 2250,40

60

36,00

70

42,00

powyżej 2250,40 – 2405,60

75

45,00

85

51,00

powyżej 2405,60 – 2560,80

90

54,00

100

60,00

powyżej 2560,80

100

60,00

100

60,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie podpisał od 1 marca 2021 r. umowę z firmą EDU-IT Augustyn, Pieprzycki sp. j. Od 1 marca 2021 r. firma EDU-IT Augustyn, Pieprzycki sp. j. realizuje i organizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla klientów usług specjalistycznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie nadal pełni funkcję kontrolną, monitoruje i nadzoruje realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Informacja dotycząca kosztu jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki MOPS w Rzeszowie w latach od 1998 r. do 2022 r.

Od 1 stycznia 1998 r. obowiązywała Uchwała Nr LXIV/88/97 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr XLVIII/146/96 z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, która określała koszt jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 7,00 zł. Podstawą ustalenia odpłatności za usługi była wtedy kwota kwalifikująca do bezzwrotnych świadczeń z pomocy społecznej i wynosiła ona od 1.09.1997 r. do 28.02.1998 r. 316,00 zł, od 1.03.1998 r. do 31.08.1998 r. 333,00 zł i od 1.09.1998 r. do 31.05.1999 r. 351,00 zł.

W okresie od 6 lipca 2004 r. do 9 lutego 2016 r. obowiązywała Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dnia 6 lipca 2004 r. Nr XXVI/144/2004 określająca szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosił w okresie od 6 lipca 2004 r. do 9 lutego 2016 r. 10,00 zł.

Od  10 lutego 2016 r. do 3 stycznia 2017 r. obowiązywała Uchwała Nr XX/423/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. Nr XX/423/2015 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, ustalająca pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 15,00 zł .

Zgodnie z Uchwałą zmieniającą Nr XXXIV/724/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22  listopada 2016 r. pełny koszt jednej godziny usług wynosił w okresie od 4 stycznia 2017 r. do  9 lutego 2018 r. 17,00 zł.

Kolejną Uchwałą zmieniającą Nr LIII/1250/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych określono w wysokości 19,00 zł od 10 lutego 2018 r. do 7 maja 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą zmieniającą Rady Miasta Rzeszowa Nr IX/189/2019 z dnia
26 marca 2019 r. w okresie od  8  maja 2019 r. do 6 maja 2021 r., pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosił 22,00 zł.  Od 7 maja 2021 r. obowiązuje kolejna Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XLIV/946/2021 z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca koszt jednej godziny usług na 24,00 zł.

W dniu 23 grudnia 2021 r. w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego opublikowana została kolejna zmieniająca Uchwała Nr LVI/1195/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2021 r., która określa koszt jednej godziny usług w wysokości 28,00 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Podstawą ustalenia wysokości odpłatności za usługi jest wysokość najniższej emerytury netto. Zasady zwrotu kosztów usługi są tak ustalone, że im mniejszy dochód, tym niższa odpłatność. Obowiązek odpłatności nie istnieje, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza, lub jest równy wysokości najniższej emerytury netto. Osoby, których dochód przekracza wysokość najniższej emerytury netto, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli stanowiącej załącznik do obowiązującej uchwały. 

Wszystkie  wymienione Uchwały Rady Miasta Rzeszowa, począwszy od 2015 r. opublikowane  zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Banery/Logo