Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego, skierowanym do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności albo orzeczenia równoważne
  2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne

oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą świadczone wyłącznie dla mieszkańców Miasta Rzeszów i realizowane na terenie Miasta Rzeszów, 7 dni w tygodniu w godzinach od 6.00 do 22.00.

Usługi asystencji osobistej w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizuje Firma Optima Care Sp. z o.o., ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz lub asystent wskazany przez Uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

  1. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2 należy rozumieć udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

Asystent wskazany nie może być członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu oraz osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z Uczestnikiem a także faktycznie razem zamieszkującym.  Zgodnie z zapisem w Programie, za członka rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu oraz w stosunku przysposobienia z Uczestnikiem.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci asystencji osobistej nie ponosi odpłatności za realizację usługi w ramach Programu.

W godzinach realizacji usług asystencji nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowane ze środków publicznych.

Osoby zainteresowane, które chciałyby wziąć udział w Programie, proszone są o wypełnienie i przedłożenie następujących dokumentów:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (dokument obowiązkowy)
  2. Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) (dokument obowiązkowy)
  3. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dokument obowiązkowy)
  4. Podpisana informacja dla osoby z niepełnosprawnością lub opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej dotycząca Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (dokument obowiązkowy)
  5. Oświadczenie wskazujące osobę do realizacji usług asystencji osobistej w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (dokument obowiązkowy w przypadku wskazania osoby na asystenta
  6. Oświadczenie osoby wskazanej na asystenta osobistego w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (dokument obowiązkowy w przypadku złożenia oświadczenia kandydata na Uczestnika)

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26 w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30.

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 5 października 2023 r. do dnia 13 października 2023 r.

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Poniatowskiego 14 pokój 206, 204 piętro II lub pod numerem telefonu 17 863 01 55 wew. 204, 201.

O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kompletność złożonych dokumentów i kolejność złożenia karty zgłoszeniowej.

Banery/Logo