Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Program „Opieka wytchnieniowa” Pobyt dzienny – edycja 2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 Pobyt dzienny
Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 Pobyt dzienny finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowaniu opieki całodobowej nad tą osobą niepełnosprawną, zamieszkałych na terenie Miasta Rzeszowa.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 - 22.00, do dnia 31 grudnia 2023 r.

Usługi opieki wytchnieniowej - pobyt dzienny realizuje:
Centrum Usług Opiekuńczo Specjalistycznych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Świerkowa 1 37-400 Nisko

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 t.j.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych (dotyczy to m. in. Programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa dla rodzin lub opiekunów z niepełnosprawnościami”).

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usługi w ramach Programu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z założeniami Programu Gmina umożliwi członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków:

1) posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej (zawód asystenta osoby niepełnosprawnej wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania - Dz. U. z 2018 r. poz. 227 z późn. zm.) / pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu)

lub

2) posiada, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.
Posiadanie doświadczenia powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.
Do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej nie można kierować osób będących członkami najbliższej rodziny uczestnika Programu - zgodnie z zapisami Programu, zamieszkujących z nim, będących jego opiekunem prawnym.
Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:
• wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 wraz z podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) (formularze w załączeniu) – dokumenty obowiązkowe,
• kserokopii orzeczenia dziecka o niepełnosprawności – dokument obowiązkowy,
• oświadczenia o wskazaniu osoby do realizacji usługi opieki wytchnieniowej wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) (formularze w załączeniu) – dokument obowiązkowy w przypadku wskazania przez rodzinę osoby do realizacji usługi opieki wytchnieniowej,
• oświadczenia osoby wskazanej do realizacji usługi opieki wytchnieniowej wraz z podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) (formularze w załączeniu) – dokument obowiązkowy w przypadku wskazania przez rodzinę osoby do realizacji usługi opieki wytchnieniowej,
• podpisanej „Informacji dla członka rodziny lub opiekuna dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, dotyczącej Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 Pobyt dzienny (informacja w załączeniu) – dokument obowiązkowy,
• karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM ( formularz w załączeniu) – dokument nieobowiązkowy wg założeń Programu,

Zgodnie z założeniami Programu, Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę z wynikiem od 18 do 75 punktów, będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej pobyt dzienny w pierwszej kolejności..
Jednocześnie informujemy, że w pierwszej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia z pełnym kompletem wymaganej dokumentacji , w tym z kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM (wypełnionej przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeutę/ pielęgniarkę).
W przypadku dużej ilości osób chętnych do udziału w ww. Programie, zgłoszenia bez kompletu wymaganej dokumentacji nie będą rozpatrywane.
Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 14 w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30.

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia 7 lipca 2023 r.

Załączniki do pobrania:
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 wersja (pdf),
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 wersja (word),
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO),
Informacja dla członka rodziny lub opiekuna dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności,
Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skala FIM
Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi opieki wytchnieniowej wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Oświadczenie osoby wskazanej do realizacji usługi opieki wytchnieniowej wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO),

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Pobyt dzienny realizowany jest przez Gminę Miasto Rzeszów.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Banery/Logo