Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Projekt - Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie

Menu dla: Projekt - Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie w okresie od VIII 2021 r. do VII 2023 r.  realizowała projekt pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie” o nr RPPK.08.09.00-18-0005/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

 

Całkowita wartość projektu: 1 293 537,60 zł,
Kwota dofinansowania: 1 215 925,34 zł w tym:
Środki europejskie: 1 099 506,96 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa: 116 418,38 zł

 

PWD „Przystań” nadal prowadzi swoją działalność. Głównym celem jej funkcjonowania jest wspieranie rodziny w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych u dzieci poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką, zajęciami profilaktycznymi oraz zajęciami edukacyjnymi poprzez:

 • zapobieganie i przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej oraz kształtowanie postaw i zachowań prospołecznych,
 • zwiększenie dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny,
 • poprawę dysfunkcji,
 • trudności, deficytów,
 • wzrost kompetencji kluczowych.

Informacje na temat działalności Placówki, procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów, itp. zawarte są w Regulaminie rekrutacji do Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” w Rzeszowie oraz Regulaminie Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” w Rzeszowie. Regulaminy wraz ze wzorem wniosku o przyjęcie dziecka oraz niezbędnych załączników dostępne są w wersji papierowej w Placówce oraz w wersji elektronicznej do pobrania poniżej:

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” w Rzeszowie

Regulamin rekrutacji

 

Wszelkich informacji na temat działalności Placówki oraz procesu rekrutacji można uzyskać również osobiście w siedzibie PWD „Przystań” przy Placu Wolności 4 oraz telefonicznie pod nr tel.: 607-270-172

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:00.

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego "Przystań":

mgr Ewelina Woźniak

Wychowawcy:

mgr Dominika Gruszczak

mgr Ewelina Kania

Luiza Kochman

 

 

Loga UE oraz projektowe

 

Zarządzenie nr 66 /2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie"

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie oraz aktualizację szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia:

Ewelina Woźniak - kierownik PWD "Przystań", tel. 607-270-172

 

Plakat Przystań

 

Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie nr projektu RPPK.08.09.00-18-0005/20

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - ZIT

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Jednostka Realizująca Projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres realizacji projektu: 01.08.2021-31.07.2023

Całkowita wartość projektu: 1 293 537,60 zł,
Kwota dofinansowania: 1 215 925,34 zł w tym:
Środki europejskie: 1 099 506,96 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa: 116 418,38 zł

Wkład własny: 77 612,26 zł

Opis projektu:

W ramach projektu powstanie w Rzeszowie nowa Placówka wsparcia dziennego „Przystań”. Celem jej funkcjonowania będzie wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczo – opiekuńczych. Dodatkowo, powstała infrastruktura na rewitalizowanych podwórkach stworzy przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową, na których powstała placówka prowadzić będzie zajęcia w formie pracy podwórkowej poprzez zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne. Z oferty placówki skorzysta minimum 35 dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną. Placówka „Przystań” zlokalizowana będzie przy placu Wolności w Rzeszowie.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1. Uruchomienie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w tym diagnoza sytuacji dzieci oraz realizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych i pracy podwórkowej.
 2. Wsparcie dzieci w zakresie zdiagnozowanych dysfunkcji, trudności, deficytów obejmujące organizację grupowego wsparcia specjalistycznego.
 3. Program podnoszenia kompetencji kluczowych, w tym:
 • organizacja zajęć w programie podnoszenia kompetencji kluczowych,
 • realizacja warsztatów umiejętności uczenia się oraz kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
 • realizacja teoretycznych warsztatów edukacyjnych z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej (warsztaty: kanon kultury, sztuka dziś, warsztaty artystyczne: teatralne, tańca współczesnego),
 • wyjścia i wyjazdy kulturalno-edukacyjne.

Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

 • zwiększenie dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny w formie nowo utworzonej placówki wsparcia dziennego,
 • poprawa dysfunkcji, trudności, deficytów u minimum 25 dzieci,
 • wzrost kompetencji kluczowych u minimum 22 dzieci.

Stan realizacji projektu:

W dniu 16 lipca 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Rekrutacja do projektu „Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań"
w Rzeszowie”

Gmina Miasto Rzeszów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór uczestników do projekt „Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie”.

Do udziału w projekcie zapraszamy 35 dzieci:

 • w wieku 6-16 lat;
 • mieszkających (w rozumieniu KC) w Rzeszowie – obszar ROF (w pierwszej kolejności z osiedli: Śródmieście, Gen. Grota Roweckiego i Gen. Andersa, objętych rewitalizacją),
 • z rodzin objętych pomocą społeczną z tytułu trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rekrutacja trwa od 01.08.2021 r. 

Rekrutacja będzie prowadzona w formie ciągłej, do wyczerpania dostępnych  miejsc. Dopuszcza się możliwość zakwalifikowania do udziału w Projekcie, w trakcie jego realizacji, osób z listy rezerwowej.

Wszelkie informacje na temat projektu, procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów, itp. zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie”. Dokument ten wraz ze wzorami formularza zgłoszeniowego oraz niezbędnych załączników dostępne są w wersji papierowej w biurze projektu oraz w wersji elektronicznej do pobrania poniżej:


Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” w Rzeszowie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie”

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie opiekuna prawnego Uczestnika Projektu o miejscu zamieszkania.

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie dotyczące objęcia rodziny pomocą z tytułu trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie opiekuna prawnego o wsparciu finansowanym w ramach EFS.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny i wieku dziecka.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Załącznik nr 7 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

Załącznik nr 8 – Oferta zaplanowanego wsparcia.

Załącznik nr 9 – Umowa uczestnictwa w Projekcie.

 

Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

 • Osobiście w Biurze Projektu, Plac Wolności 4, 35–073 Rzeszów, w godzinach
  od 8:00 do 18:00;
 • Listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26,
  35-025 Rzeszów;
 • Elektronicznie (w formie skanów lub zdjęć podpisanych dokumentów) na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopsrzeszow.pl (W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną oryginały dokumentów należy przekazać przy podpisaniu Umowy uczestnictwa w Projekcie).

W celu zwiększenia dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami
– w przypadku trudności z dostarczeniem przez nich dokumentów rekrutacyjnych do punktów rekrutacyjnych przewiduje się możliwość ich odbioru przez asystenta projektu, który dostarczy dokumenty do MOPS.

Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiegać będzie z zachowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym równości szans i płci.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 17 863 02 53, 607270172

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Banery/Logo