Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Projekt „Po stronie rodziny"

Loga UE, oraz programów

Harmonogramu udzielania wsparcia

Warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie oraz aktualizację szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia:

Weronika Janowska-Kurdziel - Kierownik Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Instytucjonalnej Pomocy Dziecku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4, tel. 178635389

„Po stronie rodziny" w Rzeszowie nr projektu RPPK.08.09.00-18-0001/20

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - ZIT

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Jednostka Realizująca Projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres realizacji projektu: 01.08.2021-31.07.2022

Całkowita wartość projektu: 138 540,10 zł,
Kwota dofinansowania: 130 227,69 zł w tym:
Środki europejskie: 117 759,08 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa: 12 468,61 zł

Wkład własny: 8 312,41 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę funkcjonowania 25 rodzin zastępczych oraz członków tych rodzin, w tym 39 dzieci przebywających w pieczy zastępczej zamieszkujących na terenie miasta Rzeszowa. Projekt przyczyni się do realizacji celu poprzez zastosowanie dla każdego uczestnika zindywidualizowanego wsparcia wynikającego z diagnozy potrzeb.

Projekt zakłada realizację działań wspierających rodziny zastępcze, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, tj.:

  • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego oraz terapii (np. logopeda, dietetyk, coach) oraz zajęć rewalidacyjnych,
  • warsztatów z zakresu kompetencji rodzicielskich (w tym modułu zajęć plenerowych poświęconych tematyce organizacji czasu wolnego dla rodziny i dzieci), superwizji oraz grupy wsparcia.

Stan realizacji projektu:

W dniu 23 lipca 2021 r. Gmina Miasto Rzeszów podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowę o dofinansowanie w sprawie projektu pn. „Po stronie rodziny”.

Rekrutacja do projektu pn. „Po stronie rodziny”.

Gmina Miasto Rzeszów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór uczestników do projektu  pn. „Po stronie rodziny”.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które: 

  1. pełnią funkcję rodziny zastępczej na terenie miasta Rzeszowa
  2. zamieszkują wraz z rodziną zastępczą na terenie miasta Rzeszowa
  3. nie korzystały dotychczas z rodzajowo tożsamego wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 – oświadczenie uczestnika.

Rekrutacja trwa od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

Rekrutacja będzie prowadzona w formie ciągłej, do wyczerpania dostępnych  miejsc. Dopuszcza się możliwość zakwalifikowania do udziału w Projekcie w trakcie jego realizacji, osób z listy rezerwowej.

Wszelkie informacje na temat projektu, procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów, itp. zawarte są w Regulaminie projektu/rekrutacji pn. „Po stronie rodziny”. Dokument ten wraz ze wzorami formularza zgłoszeniowego oraz niezbędnych załączników dostępne są w wersji papierowej w biurze projektu oraz w wersji elektronicznej do pobrania poniżej:

Regulamin projektu/rekrutacji pn. „Po stronie rodziny”.

Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

  • Osobiście w Biurze Projektu, ul Skubisza 4, w godzinach od 7:30 do 15:30;
  • Listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26,
    35-025 Rzeszów;
  • Elektronicznie (w formie skanów lub zdjęć podpisanych dokumentów) na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopsrzeszow.pl (W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną oryginały dokumentów należy przekazać przy podpisaniu Umowy uczestnictwa w Projekcie).

W celu zwiększenia dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami
– w przypadku trudności z dostarczeniem przez nich dokumentów rekrutacyjnych do punktów rekrutacyjnych przewiduje się możliwość ich odbioru przez asystenta projektu, który dostarczy dokumenty do MOPS.

Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiegać będzie z zachowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym równości szans i płci.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 17 863 02 53 wew. 47

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Banery/Logo