Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy – terapeuta, do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie poszukuje osób na stanowisko terapeuty do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Rzeszowa.


I Niezbędne wymagania:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1) szpitalu psychiatrycznym;
  2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  5) zakładzie rehabilitacji;
  6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2.
 4. Osoby świadczące usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
  - umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
  - kształtowania nawyków celowej aktywności;
  - prowadzenia treningu zachowań społecznych.
 5. Obywatelstwo polskie oraz pełna zdolność do czynności prawnych.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Kreatywność, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
 3. Odporność na trudne sytuacje i stres.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Dyspozycyjność, przygotowanie do pracy w terenie oraz posiadanie umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

II Ogólny zakres wykonywania czynności :

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 1. Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
  – utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami oraz ze społecznością lokalną,
  – wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 2. Interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
  – pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
  – kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
  – współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej.

III Dodatkowe informacje:

 1. Rodzaj umowy: umowa zlecenie
 2. Wysokość wynagrodzenia: 26 PLN brutto za 1 godzinę pracy.
 3. Miejsce pracy: usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania klientów MOPS Rzeszów w dni robocze każdego miesiąca.

IV Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej. Dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe.
 3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

V Składanie aplikacji:

 1. Aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta na stanowisko terapeuty” w sekretariacie Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018 roku.
 2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku terapeuty zostaną poinformowane telefonicznie.
 3. Dokumenty osób, które nie zostały zakwalifikowane do wykonania zadania, nie będą odsyłane.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia