Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

UL. KOCHANOWSKIEGO 15

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie funkcjonuje Sekcja Pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym, której głównym zadaniem jest pomoc osobom bezdomnym w odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków ukierunkowanych na realizację tego celu, w tym m. in.:

  • indywidualna diagnoza sytuacji osoby bezdomnej,
  • pomoc w uporządkowaniu problemów osób bezdomnych i zaplanowaniu działań mających na celu rozwiązanie tych problemów,
  • kierowanie klientów do placówek, organizacji i instytucji zajmujących się specjalistyczną pomocą,
  • udzielanie stosownego wsparcia,
  • pomoc w wykorzystaniu możliwości i uprawnień klientów.

Na terenie miasta Rzeszowa działa Schronisko dla bezdomnych mężczyzn i Schronisko dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi, mieszczące się przy ul. J. Styki 21 oraz Schronisko dla bezdomnych kobiet i Schronisko dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w Racławówce, Racławówka 132, które prowadzone są przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Schroniska są placówkami całodobowymi, zapewniającymi podopiecznym całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie oraz spełniającymi wszystkie wymogi konieczne do utrzymania higieny osobistej oraz zapewniają usługi opiekuńcze osobom bezdomnym, które ich wymagają.

Przyznanie pomocy w formie tymczasowego miejsca schronienia i wydanie decyzji kierującej osobę bezdomną do schroniska dla osób bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, poprzedzone jest złożeniem wniosku, przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz podpisaniem kontraktu socjalnego z osobą bezdomną (w sytuacji umieszczenia w schronisku dla osób bezdomnych nie świadczącym usług opiekuńczych). Przed otrzymaniem decyzji administracyjnej osoba bezdomna ma możliwość przebywania w Noclegowni dla osób bezdomnych.

Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Rzeszowa mogą zgłaszać się do Sekcji Pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie celem uzyskania stosownego wsparcia.

Sekcja Pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym mieści się w Rzeszowie przy ul. Kochanowskiego 15. Pracownicy socjalni przyjmują od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30  do 15.30, a także są dostępni pod numerem telefonu: (17) 858 16 10, (17) 858 16 11, (17) 858 16 12.