Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Telefon dyżurny 17 863 53 89

Telefon dyżurny 17 863 53 89

Projekt „Po stronie rodziny"

Loga UE, oraz programów

Harmonogramu udzielania wsparcia

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie oraz aktualizację szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia:

Weronika Janowska-Kurdziel - Kierownik Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Instytucjonalnej Pomocy Dziecku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4, tel. 178635389

„Po stronie rodziny" w Rzeszowie nr projektu RPPK.08.09.00-18-0001/20

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - ZIT

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Jednostka Realizująca Projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres realizacji projektu: 01.08.2021-31.07.2022

Całkowita wartość projektu: 138 540,10 zł,
Kwota dofinansowania: 130 227,69 zł w tym:
Środki europejskie: 117 759,08 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa: 12 468,61 zł

Wkład własny: 8 312,41 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę funkcjonowania 25 rodzin zastępczych oraz członków tych rodzin, w tym 39 dzieci przebywających w pieczy zastępczej zamieszkujących na terenie miasta Rzeszowa. Projekt przyczyni się do realizacji celu poprzez zastosowanie dla każdego uczestnika zindywidualizowanego wsparcia wynikającego z diagnozy potrzeb.

Projekt zakłada realizację działań wspierających rodziny zastępcze, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, tj.:

  • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego oraz terapii (np. logopeda, dietetyk, coach) oraz zajęć rewalidacyjnych,
  • warsztatów z zakresu kompetencji rodzicielskich (w tym modułu zajęć plenerowych poświęconych tematyce organizacji czasu wolnego dla rodziny i dzieci), superwizji oraz grupy wsparcia.

Stan realizacji projektu:

W dniu 23 lipca 2021 r. Gmina Miasto Rzeszów podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowę o dofinansowanie w sprawie projektu pn. „Po stronie rodziny”.

Rekrutacja do projektu pn. „Po stronie rodziny”.

Gmina Miasto Rzeszów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór uczestników do projektu  pn. „Po stronie rodziny”.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które: 

  1. pełnią funkcję rodziny zastępczej na terenie miasta Rzeszowa
  2. zamieszkują wraz z rodziną zastępczą na terenie miasta Rzeszowa
  3. nie korzystały dotychczas z rodzajowo tożsamego wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 – oświadczenie uczestnika.

Rekrutacja trwa od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

Rekrutacja będzie prowadzona w formie ciągłej, do wyczerpania dostępnych  miejsc. Dopuszcza się możliwość zakwalifikowania do udziału w Projekcie w trakcie jego realizacji, osób z listy rezerwowej.

Wszelkie informacje na temat projektu, procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów, itp. zawarte są w Regulaminie projektu/rekrutacji pn. „Po stronie rodziny”. Dokument ten wraz ze wzorami formularza zgłoszeniowego oraz niezbędnych załączników dostępne są w wersji papierowej w biurze projektu oraz w wersji elektronicznej do pobrania poniżej:

Regulamin projektu/rekrutacji pn. „Po stronie rodziny”.

Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie rodzica zastępczego o zamieszkiwaniu na terenie miasta Rzeszowa z informacją o zamieszkiwaniu/niezamieszkiwaniu na terenie jednego z osiedli: Śródmieście, Generała Grota – Roweckiego lub Generała Andersa,

Załącznik nr 3a –  Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o niekorzystaniu dotychczas z rodzajowo tożsamego wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 – oświadczenie w imieniu dziecka,

Załącznik nr 3b – Oświadczenie Uczestnika Projektu o niekorzystaniu dotychczas z rodzajowo tożsamego wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020,

Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO),

Załącznik nr 5a –  Umowa Uczestnictwa w Projekcie,

Załącznik nr 5b – Umowa Uczestnictwa w Projekcie – dla dziecka.

Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

  • Osobiście w Biurze Projektu, ul Skubisza 4, w godzinach od 7:30 do 15:30;
  • Listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26,
    35-025 Rzeszów;
  • Elektronicznie (w formie skanów lub zdjęć podpisanych dokumentów) na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopsrzeszow.pl (W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną oryginały dokumentów należy przekazać przy podpisaniu Umowy uczestnictwa w Projekcie).

W celu zwiększenia dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami
– w przypadku trudności z dostarczeniem przez nich dokumentów rekrutacyjnych do punktów rekrutacyjnych przewiduje się możliwość ich odbioru przez asystenta projektu, który dostarczy dokumenty do MOPS.

Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiegać będzie z zachowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym równości szans i płci.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 17 863 02 53 wew. 47

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Banery/Logo