loga uni

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przypisuje Ośrodkowi zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, do której zalicza się:

 • uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej (uczestnictwo w terapii zajęciowej zapewniają dwie placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Krakowskiej 18 oraz przy ul. Załęskiej 7a),
 • uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych,
 • uczestnictwo w imprezach integracyjnych z zakresu kultury, sportu, turystyki i rekreacji,
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności
 • i likwidacja barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie
  w społeczeństwie.

I. Zadania.

 1. Zadania z zakresu udzielania dofinansowań.
  1a. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.
  1b. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
  1c. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.
  1d. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.
  1e. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
  1f. Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 2. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców Rzeszowa.
 3. Zadania z zakresu kontroli:
  3a. Kontrola funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej - WTZ przy DPS ul. Załęska 7a. - WTZ Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Lubelska 13.
  3b. Kontrola wykonania umów o dofinansowanie, w szczególności dot. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
 4. Opracowywanie Powiatowych Programów Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i sprawozdań z ich realizacji.
 5. Udział w posiedzeniach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 7. Inne działania związane z problematyką osób niepełnosprawnych.

II. Finansowanie zadań.

Zadania: 1a - 1e Zadania finansowane ze środków PFRON (pozabudżetowych) przekazywanych do dyspozycji prezydenta jako starosty. Podziału środków na poszczególne zadania dokonuje rada miasta w drodze uchwały. Zadanie – 1f jest finansowane ze środków PFRON oraz budżetu miasta. Od roku 2015: - PFRON (82,24%), budżet miasta (17,76%).

III. Sprawozdawczość.

Kwartalne i roczne sprawozdania rzeczowo - finansowe są przekazywane do PFRON za pośrednictwem służb finansowych Urzędu Miasta.

IV. Przepisy prawne :

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 t.j.)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 t.j.)
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587)
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r.,poz. 29)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1605 t.j.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia