Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku

 

 Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:


W przypadku, gdy osoba  ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku  dołącza odpowiednio:

 1. oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu - ZSW - 01 wypełnia wnioskodawca za siebie lub członka swojej rodziny
 2. w przypadku prowadzenia przez członka rodziny działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego informacje odpowiednio o:
   • formie opłacanego podatku,
   • wysokości przychodu,
   • stawce podatku,
   • wysokości opłaconego podatku  

  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalony jest prawo do świadczenia wychowawczego

 3. inne dokumenty wymagane do ustalenia dochodu :
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenieo wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy na który ustalane jest prawo - wypełnia wnioskodawca za siebie lub członka swojej rodziny - załącznik ZSW-03
  • umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
   • jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku  z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 4. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (zgodnie z TABELKĄ umieszczoną niżej).

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia  prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018 jest rok 2016 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego.

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia  prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2018/2019 jest rok 2017 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego.

!!! Ważne
Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza osoba, która nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

W zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się odpowiednio inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 • w przypadku cudzoziemca
  • przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – kartę pobytu;
  • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt na terytoriu Rzeczpospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej który uprawnia do wykonywania pracy;
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
  • odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku gdy rodzic dziecka nie żyje;
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
 • w przypadku dziecka będącego pod opieką naprzemienną obojga rodziców
  odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • w przypadku przysposobienia dziecka
  odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

 • w przypadku opieki prawnej
  orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego;

TABELKA Z DOKUMENTAMI DOTYCZĄCYMI DOCHODU UTRACONEGO I UZYSKANEGO

W przypadku okresu 2017/2018 należy dołączyć:

 • dokumenty dotyczące utraty dochodu odpowiednio za 2016 r.
 • dokumenty dotyczące nabycia dochodu odpowiednio za 2016,2017 r.

W przypadku okresu 2018/2019 należy dołączyć:

 • dokumenty dotyczące utraty dochodu odpowiednio za 2017 r.
 • dokumenty dotyczące nabycia dochodu odpowiednio za 2017,2018 r.
Rodzaj utraty dochodu Wymagane dokumenty
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu;
 • pit-11 
 • utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • decyzja/zaświadczenie z PUP (spoza Rzeszowa) – bo osoby zarejestrowane w PUP w Rzeszowie są w naszym rejestrze;
 • Pit-11
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • świadectwo pracy
 • umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp. lub zaświadczenie pracodawcy;
 • Pit-11 
 • utrata zasiłku przedemerytalnego
 • utrata świadczenia przedemerytalnego
 • utrata nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • utrata emerytury
 • utrata renty
 • utrata renty rodzinnej
 • utrata renty socjalnej
 • decyzja/zaświadczenie ZUS (okres)
 • Pit-11A 
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • Pit -36
 • w przypadku zawieszenia – zaświadczenie z  ZUS o podlegania ubezpieczeniu społecznemu w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem;
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń
 • akt zgonu
 • utrata zasiłku chorobowego
 • utrata świadczenia rehabilitacyjnego
 • utrata zasiłku macierzyńskiego

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 • decyzja/ zaświadczenie ZUS (okres) wraz z dokumentem potwierdzającym utratę zatrudnienia (np. świadcetwo pracy)
 • Pit-11A
 • utrata świadczenia rodzicielskiego
 • decyzja/zaświadczenie (okres)
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • decyzja/zaświadczenie KRUS (okres)


Rodzaj uzyskania dochodu Wymagane dokumenty
 • zakończenie urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie pracodawcy o zakończeniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu
 • pit 11 
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • decyzja/zaświadczenie z PUP (spoza Rzeszowa) - bo osoby zarejestrowane w PUP w Rzeszowie są w naszym rejestrze) o uzyskanym zasiłku lub stypendium.
 • pit 11 
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • umowa o pracę/zlecenie/dzieło/itp.
 • pit 11
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego
 • świadczenia przedemerytalnego
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • emerytury
 • renty
 • renty rodzinnej
 • renty socjalnej
 • decyzja/zaświadczenie z ZUS (okres)
 • pit 11 
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • pit 11 ;
 • oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskanie zasiłku chorobowego
 • świadczenia rehabilitacyjnego
 • zasiłku macierzyńskiego

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 • decyzja/zaświadczenie ZUS (okres) wraz z dokumentem potwierdzającym utratę zatrudnienia (np. świadectwo pracy)
 • pit 11;
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego
 • decyzja/zaświadczenie;
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • decyzja/zaświadczenie KRUS(okres)
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Formularz oświadczenia o wysokości nabytego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE KOPII (ORYGINAŁY DO WGLĄDU).

WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO 

 • w 2016 r. - 2577,00 zł (214,75 zł miesięcznie)
 • w 2017 r. - 3399,00 zł (283,25 zł miesięcznie)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia