loga uni

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na podstawie uchwały Rady Miasta Rzeszowa

 Uchwała Nr LIV/47/2006
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 22a ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

RADA MIASTA RZESZOWA uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z realizacją przez gminę Miasto Rzeszów polityki prorodzinnej, ustanawia się jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

  1. Na każde żywo urodzone dziecko matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga ze środków budżetu Miasta Rzeszowa.
  2. Zapomoga przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 550 zł ustalonej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
  3. Zapomoga przysługuje osobie na stałe zameldowanej i zamieszkałej na terenie Miasta Rzeszowa co najmniej jeden rok przed złożeniem wniosku, w wysokości 1500 zł.
  4. Wniosek o wypłatę zapomogi osoba uprawniona winna złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. 
    Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
  5. Przyznanie lub odmowa przyznania zapomogi następuje w formie decyzji administracyjnej, w oparciu o udokumentowany wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego oraz na podstawie aktu urodzenia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXV/5/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2005 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa 

Waldemar Szumny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia