Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

Opublikowano: środa, 02, maj 2018

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie
zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy
pracownika socjalnego.


Nazwa i adres jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów
tel. 17 853 39 27, 17 853 57 53
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 3. Norma czasu pracy: 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień.
 4. Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Rzeszowie
 5. Praca na stanowisku związana jest z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klientów MOPS w Rzeszowie, obsługą komputera i pracą w terenie.

II. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017 r. Nr 1769 z późń. zm)

  Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

  2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

  3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

  a) pedagogika,

  b) pedagogika specjalna,

  c) politologia,

  d) polityka społeczna,

  e) psychologia,

  f) socjologia,

  g) nauki o rodzinie.

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.
 4. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. 1. Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.
 2. 2. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
  • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 3. Od kandydata, w związku z zadaniami które będą mu powierzone, oczekuje się:
  • wysokiej kultury osobistej,
  • umiejętności podejmowania decyzji,
  • zdolności i otwartości na komunikowanie się,
  • poczucia odpowiedzialności,
  • znajomości obsługi komputera i programów biurowych,
  • umiejętności prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
  • wiedzy i doświadczenia w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
  • znajomości lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
  • samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
  • umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
  • kreatywności, odporności na stres,
  • umiejętności pracy w zespole.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

 1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Rozpoznawanie i określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej osób i rodzin z terenu objętego działaniem pracownika.
 3. Prowadzenie działalności profilaktycznej zmierzającej do ukazania prawidłowych postaw społecznych.
 4. Analiza potrzeb socjalnych ludności oraz pomoc w ich zaspokajaniu.
 5. Przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie przyznania lub odmowy świadczeń z zakresu pomocy społecznej.
 6. Podejmowanie aktywności w zakresie nawiązywania i organizowania wspólnie z samorządem mieszkańców, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy jak również aktywizacja społeczna tych grup.
 7. Współdziałanie z placówkami służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami - sygnalizowanie potrzeb zdrowotnych osób najbardziej potrzebujących wsparcia.
 8. Współdziałanie z takimi instytucjami jak: policja, prokuratura, sąd, zakłady pracy w celu zabezpieczenia niezbędnej pomocy osobom wymagającym wsparcia.
 9. Inicjowanie społecznej aktywności, w tym uaktywnianie środowisk, organizacji społecznych i charytatywnych w kierunku podejmowania działań samopomocowych, tworzenie systemu wsparcia.
 10. Prowadzenie pracy socjalnej opartej na etapach metodycznego postępowania, zmierzającej do nabycia umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób i rodzin.

V. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy, suplementy).
 4. Kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.
 5. Dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta na stanowisko pracownika socjalnego” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2018 roku. w godzinach od 7.30 do 15.30 – oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (życiorys) powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 t.j).

VII. Rekrutacja.

 1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku – Dyrektor MOPS w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami;
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 853 39 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Rzeszów, dnia 5 maj 2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia