Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

Opublikowano: środa, 02, maj 2018

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie
zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy
pracownika socjalnego.


Nazwa i adres jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów
tel. 17 853 39 27, 17 853 57 53
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 3. Norma czasu pracy: 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień.
 4. Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Rzeszowie
 5. Praca na stanowisku związana jest z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klientów MOPS w Rzeszowie, obsługą komputera i pracą w terenie.

II. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017 r. Nr 1769 z późń. zm)

  Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

  2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

  3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

  a) pedagogika,

  b) pedagogika specjalna,

  c) politologia,

  d) polityka społeczna,

  e) psychologia,

  f) socjologia,

  g) nauki o rodzinie.

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.
 4. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. 1. Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.
 2. 2. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
  • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 3. Od kandydata, w związku z zadaniami które będą mu powierzone, oczekuje się:
  • wysokiej kultury osobistej,
  • umiejętności podejmowania decyzji,
  • zdolności i otwartości na komunikowanie się,
  • poczucia odpowiedzialności,
  • znajomości obsługi komputera i programów biurowych,
  • umiejętności prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
  • wiedzy i doświadczenia w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
  • znajomości lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
  • samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
  • umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
  • kreatywności, odporności na stres,
  • umiejętności pracy w zespole.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

 1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Rozpoznawanie i określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej osób i rodzin z terenu objętego działaniem pracownika.
 3. Prowadzenie działalności profilaktycznej zmierzającej do ukazania prawidłowych postaw społecznych.
 4. Analiza potrzeb socjalnych ludności oraz pomoc w ich zaspokajaniu.
 5. Przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie przyznania lub odmowy świadczeń z zakresu pomocy społecznej.
 6. Podejmowanie aktywności w zakresie nawiązywania i organizowania wspólnie z samorządem mieszkańców, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy jak również aktywizacja społeczna tych grup.
 7. Współdziałanie z placówkami służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami - sygnalizowanie potrzeb zdrowotnych osób najbardziej potrzebujących wsparcia.
 8. Współdziałanie z takimi instytucjami jak: policja, prokuratura, sąd, zakłady pracy w celu zabezpieczenia niezbędnej pomocy osobom wymagającym wsparcia.
 9. Inicjowanie społecznej aktywności, w tym uaktywnianie środowisk, organizacji społecznych i charytatywnych w kierunku podejmowania działań samopomocowych, tworzenie systemu wsparcia.
 10. Prowadzenie pracy socjalnej opartej na etapach metodycznego postępowania, zmierzającej do nabycia umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób i rodzin.

V. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy, suplementy).
 4. Kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.
 5. Dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta na stanowisko pracownika socjalnego” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2018 roku. w godzinach od 7.30 do 15.30 – oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (życiorys) powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 t.j).

VII. Rekrutacja.

 1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku – Dyrektor MOPS w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami;
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 853 39 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Rzeszów, dnia 5 maj 2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia