Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy – kucharz w Ośrodku Wsparcia przy ul. Seniora 2.

Opublikowano: wtorek, 06, luty 2018

I. Oczekiwane wymagania: 

 1. Posiadanie kwalifikacji kucharza, w tym średnie wykształcenie zawodowe lub zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku kucharza.
 2. Umiejętność pracy w grupie.

II. Ogólny zakres wykonywania czynności:

 1. Przygotowywanie urozmaiconych jadłospisów zgodnych z normami żywienia.
 2. Sporządzanie posiłków terminowo o jakości zgodnie z zaleceniami HACCP.
 3. Przestrzeganie przepisów sanitarnych i bhp.

III. Dodatkowe informacje:

 1. Rodzaj umowy : umowa o pracę.
 2. Wymiar etatu : pełny etat.
 3. Miejsce pracy : MOPS – Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie przy ul. Seniora 2 w dni robocze miesiąca.

IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegi pracy. Dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe.
 3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

V. Składanie aplikacji:

 1. Aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Oferta na stanowisko kucharza” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów z nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2018 roku. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie ( decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku kucharza zostaną poinformowane telefonicznie - Dyrektor MOPS w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
 3. Dokumenty osób, które nie zostały zakwalifikowane do wykonywania zadania nie będą odsyłane.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia