Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Program korekcyjno-edukacyjny

Opublikowano: środa, 20, czerwiec 2018

W związku z trwającym naborem osób chętnych do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym informujemy, iż zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które zgłosiły się dotychczas do udziału w programie, zostaną powiadomione telefonicznie o dacie rozpoczęcia zajęć.

W dalszym ciągu zachęcamy przedstawicieli instytucji mających kontakt z osobami stosującymi przemoc w rodzinie o kierowanie ich do uczestnictwa w programie.

Kontakt w sprawie udziału w zajęciach pod nr tel.: 17 863-53-89 lub osobisty w siedzibie OPSiIK przy ul. Skubisza 4.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

Opublikowano: środa, 06, czerwiec 2018

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

 1. obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
 2. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna

  lub 

  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 t. j) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną 

  lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 3.  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;
 7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

  Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy – terapeuta, do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Opublikowano: środa, 06, czerwiec 2018

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie poszukuje osób na stanowisko terapeuty do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Rzeszowa.


I Niezbędne wymagania:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1) szpitalu psychiatrycznym;
  2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  5) zakładzie rehabilitacji;
  6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2.
 4. Osoby świadczące usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
  - umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
  - kształtowania nawyków celowej aktywności;
  - prowadzenia treningu zachowań społecznych.
 5. Obywatelstwo polskie oraz pełna zdolność do czynności prawnych.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Czytaj więcej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia