Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Informacje dotyczące skierowania do Domów Pomocy Społecznej

Sekcja do Spraw Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia MOPS w Rzeszowie, mieszcząca się w budynku przy ul. Skubisza 4, zajmuje się wydawaniem decyzji dotyczących skierowania do domów pomocy społecznej, odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w dps oraz umieszczania w domach pomocy znajdujących się na terenie Miasta Rzeszowa.

Osobę wymagającą całodobowej opieki kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej.

Na terenie Miasta Rzeszowa znajdują się cztery domy pomocy społecznej:

 • DPS dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich 4, dom dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • DPS ul. Sucharskiego 1 - dom dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie(wraz z filią przy ul. Łabędziej 7),
 • DPS ul. Załęska 7a - dom dla osób przewlekle psychicznie chorych,
 • DPS ul. Powstańców Styczniowych 37 - dom dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 
   
Dom pomocy społecznej Miesięczny koszt pobytu w domu pomocy społecznej.
DPS dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich 4 4 454,00 zł
DPS ul. Sucharskiego 1 4 317,00 zł
DPS ul. Załęska 7a 4 464,00 zł
DPS ul. Powstańców Styczniowych 37 4 808,00 zł

Warunki skierowania do domu pomocy społecznej:

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Podstawą wszczęcia postępowania w sprawie skierowania do dps jest wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie, który należy złożyć w sekretariacie MOPS w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 26.

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
  1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego – 776 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej) osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium;
  2) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę – 600 zł jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

  Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą również wnosić osoby wyżej niewymienione.

   

  Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.

Banery/Logo