Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Dodatek osłonowy

ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJE

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

ZASADY PRZYZNAWANIA

TERMINY

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

SPOSÓB I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

FORMULARZ WNIOSKU

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PODSTAWA PRAWNA

 

ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJE

 1. obywatelom polskim mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c (status uchodźcy)
   lub d (ochrona uzupełniająca) lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 (rezydent długoterminowy)  ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  2. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.
 1. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania - w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

ZASADY PRZYZNAWANIA

    Warunkiem przyznawania dodatku osłonowego jest spełnienie kryterium dochodowego. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych - nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • roku 2020 r. w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 roku,
 • roku 2021 r. w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 roku.

Jako podstawę do ustalenia prawa do dodatku osłonowego przyjęto w uproszczeniu dochód osiągany „na rękę”, czyli netto. Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

TERMINY

 • Jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
 • Jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo w możliwie najkrótszym terminie.
  Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego  jest  przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

W przypadku braku wskazania poczty elektronicznej istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w tut. urzędzie.

SPOSÓB I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Mieszkańcy miasta Rzeszowa mogą złożyć wniosek o świadczenie:

 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sala Obsługi Mieszkańców przy ul. Jagiellońskiej 4, codziennie  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 15:30, a w środy od 7:30 do 17:00 oraz w Punktach Informacyjnych i Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 6, 35-025 Rzeszów),
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek elektroniczny musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony
  z wykorzystaniem profilu zaufanego. W przypadku uwierzytelniania wniosku profilem zaufanym do jego odczytu wykorzystany zostanie serwis rządowy „moj.gov.pl”.

FORMULARZ WNIOSKU

Wnioski o przyznanie świadczenia dostępne są bezpłatnie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 4 oraz na stronie internetowej www.mopsrzeszow.pl

Przekierowanie  do formularza

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Banery/Logo