Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Telefon dyżurny 17 863 53 89

Telefon dyżurny 17 863 53 89

Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VII)

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VII)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podkarpackie 2014-2020.

Oś priorytetowa VII – Regionalny Rynek Pracy

Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP
 
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w PUP w Rzeszów.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 30.06.2022 r.
Całkowita wartość projektu EFS : 6 386 444,70 PLN

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

 • Staże max. do 6 m-cy;
 • Prace interwencyjne do 6 m-cy;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.                    

Udzielanie wsparcia w postaci wyżej wymienionych usług i instrumentów rynku pracy poprzedzone jest pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD), o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1409). Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe stanowią obligatoryjną  formę wsparcia.

Kryteria dostępu do udziału w projekcie:

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu będą osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkałe na terenie pow. rzeszowskiego i m. Rzeszów:
Zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1409), należące co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • rolnicy i członkowie ich rodzin - osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.


Wsparcie kierowane do osób wymienionych w podpunkcie f) ma na celu pojęcie zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS.

Osoby bezrobotne wskazane w punkcie 1 lit. a-e będą stanowiły co najmniej 60% uczestników projektu.

Uczestnikami projektu mogą być również bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych w punkcie 1 lit. c-f. Niemniej jednak udział tych osób w projekcie nie może przekroczyć 20% bezrobotnych objętych wsparciem w ramach projektu, a udzielone im wsparcie ma doprowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1409).

Proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2021 r.
 
Zgodnie z kryteriami dostępu projekt zakłada osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla dwóch grup:

 • na poziomie co najmniej 44,3% - dla bezrobotnych osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach),
 • na poziomie co najmniej 60,4 % - dla pozostałych osób nienależących do w/w grupy.

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z działania 7.4 RPO WP oraz z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 (CT 9) w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ), al. Batalionów Chłopskich 7, 35-038 Rzeszów.

Banery/Logo